2019 28.01

Flere kommuner raskmelder syge skadelidte!

Det sker alt for ofte, at kommunerne raskmelder syge skadelidte. Begrundelsen er, at de kan stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i et andet hverv. Det er under al kritik !! … I en af vores sager havde kommunen raskmeldt vores klient, hvilket betød, at kommunen stoppede udbetalingen af sygedagpenge. Grundet ulykkens alvorlige følger var […]

2019 28.01

Advarsel!!! Pas på valg af speciallæge

I stort set alle sager, der vedrører følger efter piskesmæld, hjernerystelse m.m., skal vi kæmpe en kamp mod forsikringsselskaberne om valg af speciallæge. Det gælder også sager, hvor der kræves en neurologisk/ neurokirurgisk speciallægeundersøgelse til belysning af følgerne. Flere forsikringsselskaber foreslår ofte de samme speciallæger igen og igen. Det er MEGET bekymrende og betænkeligt, da […]

2019 28.01

Fagforening svigter igen i arbejdsskadesag !

Vi overtager mange arbejdsskadesager fra fagforeninger, fordi skadelidte mister tålmodigheden med fagforeningen. I den seneste sag havde vores klient haft fagforeningen til at køre sin arbejdsskadesag i mere end 2 år, uden at fagforeningen havde taget sig af den sideløbende ansvarssag. I forbindelse med arbejdet havde vores klient fået kastet et brændestykke i hovedet af […]

2019 28.01

Der er IKKE entydig sammenhæng mellem påkørsel bagfra og udviklingen af nakkesmerter

I en af vores retssager har Retslægerådet atter bekræftet, at skadelidte ved påkørslen bagfra pådrog sig hjernerystelse/piskesmæld. Forsikringsselskabet havde ellers forinden givet vores klient afslag med begrundelsen om, at farten var for lav til at give varige skader. Som skadelidt skal du derfor ikke blot acceptere et afslag fra forsikringsselskaber. Kontakt os hurtigst muligt, hvis […]

2019 28.01

AES “beklager” anerkendelse af lændegener !?!?

Det sker meget ofte, at erstatningssager indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til vurdering og udmåling af henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab. Når der foreligger en udtalelse, indhenter vi altid det interne lægekonsulentark. Det giver os indsigt i, hvordan den/de pågældende lægekonsulenter er nået frem til resultatet. I denne uge modtog vi en revurdering fra AES […]

2019 28.01

STOR VIRKSOMHED IFALDER ANSVAR !

Vores klient tog kontakt til os efter at være kommet til skade under udførelse af sit arbejde. Klienten og en kollega skulle udføre arbejde fra et stillads, da kollegaen kom til at kortslutte en sandblæser. Det resulterede i, at sandblæseren “skød” en sandstråle ud og ramte vores klient, som herved faldt flere meter ned gennem […]

2018 17.12

Méngrader hævet til 30% i flere sager

Det hænder ofte, at vi fra vores klients ulykkesforsikringer modtager ménvurderinger på henholdsvis 20 og 25 % i sager, hvor der er tale om alvorlig personskade, og hvor méngraden efter vores opfattelse rettelig bør være højere. Hvis méngraden fastsættes til 30 % eller mere, betyder det for ulykkesforsikringerne, at de skal betale dobbelterstatning. Det er […]

2018 17.12

Kendt kollegie ifalder ansvar

Vi har nu fået anerkendt erstatningsansvar for et anerkendt kollegie. Det er sket efter længere korrespondance med ansvarsforsikringen. Grunden til erstatningsansvaret var manglende/utilstrækkelig afmærkning af en indendørs glasdør, som vores klient kolliderede med en morgen på vej ud af kollegiet. Det betyder for vores klient, at hun kan få: erstattet godtgørelse for svie og smerte […]

2018 17.12

DanCrash – Forsikringsselskabernes kæphest !

Vi har igen i en sag modtaget en pludselig meddelelse fra forsikringsselskabet om ophør af al udbetaling fremover. Det til trods for at forsikringsselskabet har betalt både svie og smerte, varigt mén og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i mere end 1 år. I følge brevet skyldes ophøret af udbetaling en ensidig indhentet rapport fra DanCrash. […]

2018 27.04

Retslægerådet bekræfter igen, at der IKKE er entydig sammenhæng mellem påkørsel bagfra og udviklingen af nakkesmerter

I en af vores retssager har Retslægerådet atter bekræftet, at skadelidte ved påkørslen bagfra pådrog sig hjernerystelse/piskesmæld Som skadelidt skal man derfor ikke acceptere et afslag fra forsikringsselskaberne med begrundelsen om, at farten var for lav til at give varige skader. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du har en sag om dette.

2018 24.04

Byretten afviser forsikringsselskabets krav om forelæggelse for Retslægerådet for 3. gang

I en af vores retssager har Byretten givet os medhold i, at forsikringsselskabet skal nægtes adgang til at forelægge sagen for Retslægerådet for 3. gang. Retslægerådet har to gange tidligere givet klare svar i sagen, og byretten er enig med os i, at selskabet blot vil prøve at få Retslægerådet til at ændre tidligere svar, […]

2018 14.03

Fik Arbejdsskadestyrelsen til at forhøje erhvervsevnetab

En af vores klienter har været ude for en trafikulykke, hvor Arbejdsskadestyrelsen (i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)) afgjorde at følgerne af ulykken medførte et erhvervsevnetab på 50%. Baggrunden for tilkendelse af et erhvervsevnetab på 50% var, at vores klient kun er i stand til at arbejde 17-18 timer om ugen, efter ulykken. Vi gjorde indsigelser imod […]

2017 21.11

I arbejdsskadesag forhøjede Ankestyrelsen méngrad fra 12 % til 18 % for rygskade.

Vores klient fik fastsat et varigt mén på 12 % hos AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) og vi anbefalede en klage til Ankestyrelsen. Selv om Ankestyrelsen undervejs ”truede” med at træffe afgørelse om, at det slet ikke var en arbejdsskade, besindede Ankestyrelsen sig og forhøjede i stedet méngraden til 18 %. Lad altid en erstatningsadvokat vurdere din […]

2017 17.03

Mange uretfærdige afgørelser om lændesmerter efter trafikuheld

Mange skadelidte får smerter i lænden efter trafikulykker. Forsikringsselskaberne og AES (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) afviser imidlertid, at man kan få en lænderygskade ved en trafikulykke, med mindre ryglænet i bilen knækkede ved sammenstødet. Det er efter vores opfattelse helt forkert og en fuldstændig udokumenteret påstand, da mange tidligere raske mennesker straks for smerter i lænden efter […]

2017 3.02

Mange af vores klienter er utilfredse med ”Hovedpineklinikken” i Århus

Vores klienter fortæller, at de chokerede over behandlingen i Hovedpineklinikken, da de bliver behandlet som psykiatriske patienter, når de kommer med langvarige eller kroniske smerter i nakken og hovedet efter trafikulykker. Ofte bliver de behandlet af en psykiater, der stiller en ”ny” forskningsdiagnose, BDS (Bodily Distress Syndrom). Det er et stort problem i erstatningssagen, da […]

2017 11.01

Forudbestående varigt mén skulle ikke medføre fradrag i erhvervsevnetabserstatning

I en afgørelse om erhvervsevnetab foretog AES fradrag for både forudbestående gener og gener, der var opstået efter arbejdsskaden, men som ikke var en følge af arbejdsskaden. Disse (andre) følger havde imidlertid ingen indflydelse på den nedsatte arbejdstid, der kun skyldtes følgerne efter arbejdsskaden. Efter gennemgang af vores klage ændrede AES afgørelsen, så vores klient nu får […]

2016 12.05

Erstatningsadvokater må ikke opkræve procenter af en erstatning i Danmark

Vi oplever til tider en vis usikkerhed hos tilskadekomne i forbindelse med brug af erstatningsadvokater. En bekymring kan være, om ikke det kan være frygteligt dyrt at få hjælp til at køre sin erstatningssag. Hos Advokaterne Store Torv 16 (nu STORE TORV Erstatningsadvokater) vil vi meget gerne medvirke til at fjerne denne usikkerhed, da vi […]

2016 11.02

Mere end 3 mio. kr i erstatning for patientskade

I en tragisk sag bliver vores klient udsat for en fejloperation. Baggrunden er, at vores klient skal opereres for åreforkalkning i hovedpulsåren, og denne operation går galt. Det får meget store konsekvenser for vores klient, da denne efterfølgende får amputeret det ene ben, som direkte konsekvens af fejlbehandlingen. Som følge af fejloperationen tilkendes vores klient […]

2016 10.02

3 mio. kr i erstatning for piskesmæld efter langvarig sagsbehandling!

Til stor glæde for vores klient, er det endelig lykkes os at få tilkendt en samlet erstatning på 3 mio. kr. for følgerne af en piskesmældsulykke! Vores klient har i denne sag måtte væbne sig med en udstrakt tålmodighed, i det sagen samlet set har taget næsten 8 år! Årsagen til den urimeligt lange sagsbehandling […]

2016 14.01

En meget kedelig tendens i arbejdsskadesager!

Vi har inden for de seneste år oplevet en klar tendens til at forsikringsselskaberne benytter enhver lejlighed til at anke arbejdsskade sager, og dermed trække afgørelser i langdrag. Dette er en meget beklagelig og ikke mindst belastende udvikling for de tilskadekomne i arbejdsskadesager. I en konkret arbejdsskadesag, som vi har ført for en fisker, har […]

1 2 3