2021 15.12

ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO

ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO I SKATTEFRI ERSTATNING … Vi har i dag indgået forlig i en retssag, hvor modpartens forsikringsselskab havde afvist at betale erstatning for erhvervsevnetab. Forsikringsselskabet havde tidligere (udenretligt) betalt både godtgørelse for svie og smerte, varigt mén og en del erstatning for tabt arbejdsfortjeneste […]

2021 24.09

MÉNGRADS-ROULETTEN …

Som skrevet i gårsdagens nyhed har vi den seneste tid fået flere gode afgørelser og resultater til vores klienter. Denne nyheds tema er varigt mén, som vi desværre ofte oplever er fastsat for lavt; enten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller forsikringsselskaberne, herunder særligt ulykkesforsikringsselskaberne, hvor der er ‘risiko for’, at selskabet kan komme til at svare […]

2021 23.09

VI HAR IKKE GLEMT JER – VI HAR BARE HAFT LIDT TRAVLT…

De seneste uger har budt på mange spændende afgørelser og resultater til vores klienter! Denne nyheds tema bliver sager overtaget fra andre advokater. Det hænder, at vi overtager sager fra både andre advokater, fagforeninger m.m., og årsagerne hertil kan være flere og forskellige. I én af sagerne overtaget fra et andet advokatkontor (med speciale i […]

2021 4.05

FORHØJER MÉN FRA 5 TIL 15 % MED EN SAMTIDIG ÅBNING OM BETALING AF ALLE ØVRIGE KRAV I SAGEN…

I maj 2019 tog klienten kontakt til os efter at have modtaget besked om, at hendes erstatningssag over for modpartens ansvarsforsikring var endeligt afsluttet mod udbetaling af 5 % varigt mén. Klienten havde året forinden været udsat for en voldsom trafikulykke, hvor klienten pådrog sig både hjernerystelse og piskesmæld. Med kendskabet hertil og til ulykkens […]

2020 7.09

Skadelidte har nu fået 2,7 mio i erstatning – selvom ansvarsforsikringen havde afvist ethvert krav efter foretaget observation

Da skadelidte tog kontakt til os, var han repræsenteret ved en anden erstatningsadvokat. På dét tidspunkt havde skadelidte ikke fået udbetalt nogen godtgørelse eller erstatning. Ansvarsforsikringsselskabet havde afvist at betale godtgørelse og erstatning. Det gjorde de med henvisning til et – efter selskabets opfattelse – misforhold mellem indholdet i sagens lægelige og kommunale akter og […]

2020 24.08

Klienten vidste intet om DFIM – Nu har han fået 3,6 mio i yderligere erstatning

Klienten tog kontakt til os efter at være blevet påkørt på scooter. På daværende tidspunkt drejede klientens henvendelse sig kun om sagen over for dennes privattegnede ulykkesforsikring. Ulykken var sket i oktober 2016, og klienten tog først kontakt til os i januar 2019. Da klientens ulykkesforsikring stadig ikke havde vurderet méngraden, ønskede klienten vores vurdering. […]

2020 6.08

Méngrad forhøjet fra 12% til 30% – og med dobbelterstatning

Klienten tog kontakt til os efter, at hans ulykkesforsikring havde vurderet méngraden for hans skulderskade. Dette blot for at sikre sig, at forsikringsselskabets vurdering var korrekt. Ulykkesforsikringen mente, at méngraden kunne vurderes på baggrund af en indhentet funktionsattest, og at det ikke var nødvendigt med en speciallægeerklæring. Vi indhentede og gennemgik samtlige sagens lægelige akter, […]

2020 31.07

Erstatning for seksuelt overgreb

Vores klient blev som barn udsat for seksuelt misbrug gennem flere år, og overgrebsmanden blev idømt fængselsstraf. På dette tidspunkt var vores klient repræsenteret af en bistandsadvokat, som desværre forsømte at forfølge erstatningskravene. Flere år senere tog klienten kontakt til os med klager over bl.a. psykiske gener efter de mange overgreb. Vi rettede henvendelse til […]

2020 23.06

Ansvarsforsikringen havde afvist ethvert krav. Så overtog vi sagen…

Ultimo 2017 blev vi kontaktet af en klient, som var kommet til skade året inden. Klienten havde allerede en advokat på sagen, men der var ikke opnået nogen godtgørelse eller erstatning, da ansvarsforsikringen havde afvist at dække under henvisning til konkurrerende gener. Advokaten havde derfor anbefalet klienten at stoppe sagen. Vi overtog sagen og foretog […]

2020 19.06

Retssag om lavhastighed forligt til påstandsbeløbet

Den evige indsigelse om lavhastighed medfører desværre stadig i stor stil, at vi er nødt til at udtage stævning mod forsikringsselskaberne. I den omtalte sag havde ansvarsforsikringsselskabet afvist årsagssammenhæng mellem trafikulykken med påkørsel frontalt/fra siden i en rundkørsel og vores klients nakkegener siden ulykken. Dette under henvisning til lavhastighed og manglende brosymptomer. Vi indhentede allerede […]

2020 18.06

Privatansvar for manglende afblænding af altandør

Vores klient – som på daværende tidspunkt var skoleelev – deltog i en privatfest, som blev afholdt et sted, klienten ikke før havde været. På et tidspunkt om aftenen ville vores klient ud og trække luft og valgte at gå ud ad en altandør. Der var imidlertid ikke installeret nogen altan på tidspunktet, hvilket resulterede […]

2020 11.05

Medhold i ankenævnet for forsikring – ulykke var ikke fremkaldt ved grov uagtsomhed

Skadelidte kontaktede os efter at have modtaget afslag på erstatning fra sin ulykkesforsikring, som mente, at skadelidte ved grov uagtsomhed havde fremkaldt ulykken. Selskabet påstod, at skadelidte havde forvoldt skaden ved grov uagtsomhed, da skadelidte kravlede op på en ca. 3,9 meter lang stige, som ikke var sikret mod udskridning, og uden at skadelidte havde […]

2020 5.03

Fordoblet erhvervsevnetab pga. forkert fastansættelse af årsløn

Skadelidte tog kontakt til os efter, at han havde været udsat for et overfald under et motorcykelarrangement. Skadelidte havde den pågældende dag sagt “ja” til at hjælpe sin kammerat med at tilberede grillmad til arrangementet, da skadelidte umotiveret blev overfaldet og pådrog sig hovedtraume. Da vi overtog sagen fra en anden advokat, som alene havde […]

2020 22.01

Overfald i arbejdstiden – afvist – men nu anerkendt

Skadelidte tog kontakt til os nogle år efter, at han var blevet overfaldet på sin arbejdsplads i arbejdstiden. Overfaldet var ikke blevet anmeldt som en arbejdsskade af arbejdsgiver, og skadelidte søgte derfor råd og vejledning i forhold til, hvad han skulle gøre. Vi indhentede al relevant dokumentation og foretog anmeldelse af skaden – som efterfølgende […]

2019 28.01

AES afviste erhvervsevnetab – nu får skadelidte 1,3 mio i erstatning

AES har i en sag fra 2011 nu endelig erkendt, at der er et varigt erhvervsevnetab på 35 %. Det er sket efter adskillige redegørelser fra STORE TORV Erstatningsadvokater. Som følge af arbejdsskaden har vores klient ikke været i stand til at genoptage arbejde på fuldtid igen efter ulykken, men må i stedet klare sig […]

2019 28.01

Flere kommuner raskmelder syge skadelidte!

Det sker alt for ofte, at kommunerne raskmelder syge skadelidte. Begrundelsen er, at de kan stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i et andet hverv. Det er under al kritik !! … I en af vores sager havde kommunen raskmeldt vores klient, hvilket betød, at kommunen stoppede udbetalingen af sygedagpenge. Grundet ulykkens alvorlige følger var […]

2019 28.01

Advarsel!!! Pas på valg af speciallæge

I stort set alle sager, der vedrører følger efter piskesmæld, hjernerystelse m.m., skal vi kæmpe en kamp mod forsikringsselskaberne om valg af speciallæge. Det gælder også sager, hvor der kræves en neurologisk/ neurokirurgisk speciallægeundersøgelse til belysning af følgerne. Flere forsikringsselskaber foreslår ofte de samme speciallæger igen og igen. Det er MEGET bekymrende og betænkeligt, da […]

2019 28.01

Fagforening svigter igen i arbejdsskadesag !

Vi overtager mange arbejdsskadesager fra fagforeninger, fordi skadelidte mister tålmodigheden med fagforeningen. I den seneste sag havde vores klient haft fagforeningen til at køre sin arbejdsskadesag i mere end 2 år, uden at fagforeningen havde taget sig af den sideløbende ansvarssag. I forbindelse med arbejdet havde vores klient fået kastet et brændestykke i hovedet af […]

2019 28.01

Der er IKKE entydig sammenhæng mellem påkørsel bagfra og udviklingen af nakkesmerter

I en af vores retssager har Retslægerådet atter bekræftet, at skadelidte ved påkørslen bagfra pådrog sig hjernerystelse/piskesmæld. Forsikringsselskabet havde ellers forinden givet vores klient afslag med begrundelsen om, at farten var for lav til at give varige skader. Som skadelidt skal du derfor ikke blot acceptere et afslag fra forsikringsselskaber. Kontakt os hurtigst muligt, hvis […]

2019 28.01

AES “beklager” anerkendelse af lændegener !?!?

Det sker meget ofte, at erstatningssager indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til vurdering og udmåling af henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab. Når der foreligger en udtalelse, indhenter vi altid det interne lægekonsulentark. Det giver os indsigt i, hvordan den/de pågældende lægekonsulenter er nået frem til resultatet. I denne uge modtog vi en revurdering fra AES […]

1 2 3