2022 21.06

RET TIL ERSTATNING, NÅR SKADEN ER FORVOLDT AF UKENDT BILIST

Denne erstatningsordning/pulje er ukendt for de fleste, men den kan betyde helt andre erstatningsmuligheder, såfremt DFIM, som administrerer ordningen, anerkender erstatningsansvaret. Vi har netop fået anerkendt ansvar hos DFIM i en sag, hvor klienten oprindelidt tog kontakt til os for at drøfte sine muligheder i forhold til en privattegnet ulykkesforsikring. Vi vurderede imidlertid, at sagen […]

2022 13.06

VI SØGER STUD.JUR. TIL VORES KONTOR I AARHUS C MED TILTRÆDELSE HURTIGST MULIGT … (DEL GERNE)

Vi søger dygtig, engageret og fleksibel jurastuderende med et højt fagligt niveau. Vi forventer, at du kan arbejde 1-2 dage om ugen, og at du kan tiltræde hurtigst muligt, gerne medio august 2022 og senest 1. september 2022. Arbejdet vil primært bestå i juridisk sagsbehandling, transskribering samt diverse ad hoc-opgaver. Send din ansøgning med CV […]

2022 25.05

1,5 MIO I ERSTATNING TIL VORES KLIENT PÅ TRODS AF ‘LAVENERGI’ …

Vi har netop afsluttet en efterhånden langstrakt erstatningssag mod en autoansvarsforsikring, som (sædvanlig) havde gjort lavhastighed gældende og derfor ikke ville udbetale erstatning til vores klient. Sagen havde været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til udmåling af både varigt mén og erhvervsevnetab, hvor AES havde fastsat méngraden til 10 % og det midlertidige erhvervsevnetab til 35 […]

2022 12.04

FULDT MEDHOLD VED BYRETTEN I SAG OM ARBEJDSGIVERANSVAR …!

Klienten tog kontakt til os efter at have slået hovedet ind i en installationskanal på sin arbejdsplads, hvorved klienten havde fået svær hjernerystelse. Efter gennemgang af sagens akter var det vores klare opfattelse, at klientens arbejdsgiver var ansvarlig for ulykken, og vi rettede derfor skriftlig henvendelse til arbejdsgivers erhvervsansvarsforsikring. Erhvervsansvarsforsikringen afslog imidlertid at anerkende erstatningsansvaret […]

2022 8.04

STORT TILLYKKE TIL VORES ALLE SAMMENS SENAY – 20 ÅRS JUBILÆUM Vi er både stolte over og glade for,

STORT TILLYKKE TIL VORES ALLE SAMMENS SENAY – 20 ÅRS JUBILÆUM ❤️ Vi er både stolte over og glade for, at du har været en del af STORE TORV Erstatningsadvokater i alle de år! Tak for din kæmpe arbejdsindsats – og tak for dig. Vi glæder os til mange flere år!

2022 7.03

USANDT, FORKERT, UACCEPTABELT !

I DR Kontants udsendelse; “En ulykke kommer sjældent alene”, udtaler underdirektør hos Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen, at Retslægerådet selv indhenter og anvender crashtests i forbindelse med vurdering af personskader efter biluheld. DET ER LØGN! Retslægerådet har i en mail til os bekræftet, at de ALDRIG indhenter crashtests eller lignende tekniske undersøgelser efter biluheld. […]

2022 3.03

BANEBRYDENDE UDSENDELSE OM LAVHASTIGHED OG CRASHTESTS!! SE MED I DR KONTANT …

Vi har i nu flere år kæmpet en hård kamp mod forsikringsselskaberne for at få bugt med de såkaldte ‘crashtests’, som forsikringsselskaberne ensidigt indhenter og ukritisk bruger som afvisningsgrundlag i erstatningssager for at slippe for at betale erstatning til skadelidte. DR Kontant er nu gået med os ind i kampen og har lavet en udsendelse, […]

2022 25.02

ET STØT STIGENDE ANTAL AFGØRELSER I ARBEJDSSKADESAGER ANKES AF ARBEJDSSKADEFORSIKRINGERNE…

Vi oplever desværre, at der aldrig før har været så mange afgørelser i arbejdsskadesager, som ankes af arbejdsskadeforsikringerne. Der skal naturligvis indgives en anke, når der er noget velbegrundet at klage over; eksempelvis relevante lægelige oplysninger, som Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring måtte have overset og dermed ikke har inddraget i den samlede vurdering. MEN nogle arbejdsskadeforsikringer har […]

2021 15.12

ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO

ERSTATNING AFVIST MED INDSIGELSE OM 'LAVENERGI' – NU BETALER FORSIKRINGSSELSKABET 3,2 MIO I SKATTEFRI ERSTATNING … Vi har i dag indgået forlig i en retssag, hvor modpartens forsikringsselskab havde afvist at betale erstatning for erhvervsevnetab. Forsikringsselskabet havde tidligere (udenretligt) betalt både godtgørelse for svie og smerte, varigt mén og en del erstatning for tabt arbejdsfortjeneste […]

2021 24.09

MÉNGRADS-ROULETTEN …

Som skrevet i gårsdagens nyhed har vi den seneste tid fået flere gode afgørelser og resultater til vores klienter. Denne nyheds tema er varigt mén, som vi desværre ofte oplever er fastsat for lavt; enten af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller forsikringsselskaberne, herunder særligt ulykkesforsikringsselskaberne, hvor der er ‘risiko for’, at selskabet kan komme til at svare […]

2021 23.09

VI HAR IKKE GLEMT JER – VI HAR BARE HAFT LIDT TRAVLT…

De seneste uger har budt på mange spændende afgørelser og resultater til vores klienter! Denne nyheds tema bliver sager overtaget fra andre advokater. Det hænder, at vi overtager sager fra både andre advokater, fagforeninger m.m., og årsagerne hertil kan være flere og forskellige. I én af sagerne overtaget fra et andet advokatkontor (med speciale i […]

2021 4.05

FORHØJER MÉN FRA 5 TIL 15 % MED EN SAMTIDIG ÅBNING OM BETALING AF ALLE ØVRIGE KRAV I SAGEN…

I maj 2019 tog klienten kontakt til os efter at have modtaget besked om, at hendes erstatningssag over for modpartens ansvarsforsikring var endeligt afsluttet mod udbetaling af 5 % varigt mén. Klienten havde året forinden været udsat for en voldsom trafikulykke, hvor klienten pådrog sig både hjernerystelse og piskesmæld. Med kendskabet hertil og til ulykkens […]

2020 7.09

Skadelidte har nu fået 2,7 mio i erstatning – selvom ansvarsforsikringen havde afvist ethvert krav efter foretaget observation

Da skadelidte tog kontakt til os, var han repræsenteret ved en anden erstatningsadvokat. På dét tidspunkt havde skadelidte ikke fået udbetalt nogen godtgørelse eller erstatning. Ansvarsforsikringsselskabet havde afvist at betale godtgørelse og erstatning. Det gjorde de med henvisning til et – efter selskabets opfattelse – misforhold mellem indholdet i sagens lægelige og kommunale akter og […]

2020 24.08

Klienten vidste intet om DFIM – Nu har han fået 3,6 mio i yderligere erstatning

Klienten tog kontakt til os efter at være blevet påkørt på scooter. På daværende tidspunkt drejede klientens henvendelse sig kun om sagen over for dennes privattegnede ulykkesforsikring. Ulykken var sket i oktober 2016, og klienten tog først kontakt til os i januar 2019. Da klientens ulykkesforsikring stadig ikke havde vurderet méngraden, ønskede klienten vores vurdering. […]

2020 6.08

Méngrad forhøjet fra 12% til 30% – og med dobbelterstatning

Klienten tog kontakt til os efter, at hans ulykkesforsikring havde vurderet méngraden for hans skulderskade. Dette blot for at sikre sig, at forsikringsselskabets vurdering var korrekt. Ulykkesforsikringen mente, at méngraden kunne vurderes på baggrund af en indhentet funktionsattest, og at det ikke var nødvendigt med en speciallægeerklæring. Vi indhentede og gennemgik samtlige sagens lægelige akter, […]

2020 31.07

Erstatning for seksuelt overgreb

Vores klient blev som barn udsat for seksuelt misbrug gennem flere år, og overgrebsmanden blev idømt fængselsstraf. På dette tidspunkt var vores klient repræsenteret af en bistandsadvokat, som desværre forsømte at forfølge erstatningskravene. Flere år senere tog klienten kontakt til os med klager over bl.a. psykiske gener efter de mange overgreb. Vi rettede henvendelse til […]

2020 23.06

Ansvarsforsikringen havde afvist ethvert krav. Så overtog vi sagen…

Ultimo 2017 blev vi kontaktet af en klient, som var kommet til skade året inden. Klienten havde allerede en advokat på sagen, men der var ikke opnået nogen godtgørelse eller erstatning, da ansvarsforsikringen havde afvist at dække under henvisning til konkurrerende gener. Advokaten havde derfor anbefalet klienten at stoppe sagen. Vi overtog sagen og foretog […]

2020 19.06

Retssag om lavhastighed forligt til påstandsbeløbet

Den evige indsigelse om lavhastighed medfører desværre stadig i stor stil, at vi er nødt til at udtage stævning mod forsikringsselskaberne. I den omtalte sag havde ansvarsforsikringsselskabet afvist årsagssammenhæng mellem trafikulykken med påkørsel frontalt/fra siden i en rundkørsel og vores klients nakkegener siden ulykken. Dette under henvisning til lavhastighed og manglende brosymptomer. Vi indhentede allerede […]

2020 18.06

Privatansvar for manglende afblænding af altandør

Vores klient – som på daværende tidspunkt var skoleelev – deltog i en privatfest, som blev afholdt et sted, klienten ikke før havde været. På et tidspunkt om aftenen ville vores klient ud og trække luft og valgte at gå ud ad en altandør. Der var imidlertid ikke installeret nogen altan på tidspunktet, hvilket resulterede […]

2020 11.05

Medhold i ankenævnet for forsikring – ulykke var ikke fremkaldt ved grov uagtsomhed

Skadelidte kontaktede os efter at have modtaget afslag på erstatning fra sin ulykkesforsikring, som mente, at skadelidte ved grov uagtsomhed havde fremkaldt ulykken. Selskabet påstod, at skadelidte havde forvoldt skaden ved grov uagtsomhed, da skadelidte kravlede op på en ca. 3,9 meter lang stige, som ikke var sikret mod udskridning, og uden at skadelidte havde […]

1 2 3