201812.09
Off
0

MÉNGRADER HÆVET TIL 30 % I FLERE SAGER

Det hænder ofte, at vi fra vores klients ulykkesforsikringer modtager ménvurderinger på henholdsvis 20 og 25 % i sager, hvor der er tale om alvorlig personskade, og hvor méngraden – efter vores opfattelse – rettelig bør være højere. Dog betyder det for ulykkesforsikringerne, at de skal betale dobbelterstatning, såfremt méngraden fastsættes til 30 % eller…

201807.09
Off
0

KENDT KOLLEGIE IFALDER ANSVAR

Efter længere korrespondance med ansvarsforsikringen har vi nu fået anerkendt erstatningsansvar for et anerkendt kollegie grundet manglende/utilstrækkelig afmærkning af en indendørs glasdør, som vores klient kolliderede med en morgen på vej ud af kollegiet. Det betyder for vores klient, at hun kan få erstattet godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erstatning for…

201803.09
Off
0

DanCrash – FORSIKRINGSSELSKABERNES KÆPHEST !

Vi har igen i en sag, hvor forsikringsselskabet har betalt både svie og smerte, varigt mén og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i mere end 1 år, modtaget en pludselig meddelelse fra forsikringsselskabet om ophør af al udbetaling fremover grundet end ensidig indhentet rapport fra DanCrash. Vores klient har IKKE fejlet noget forud for ulykken, og…

201814.05
Off
0

STOR VIRKSOMHED IFALDER ANSVAR !

Vores klient tog kontakt til os efter at være kommet til skade under udførelse af sit arbejde. Klienten og en kollega skulle udføre arbejde fra et stillads, da kollegaen kom til at kortslutte en sandblæser. Det resulterede i, at sandblæseren “skød” en sandstråle ud og ramte vores klient, som herved faldt flere meter ned gennem…

201807.05
Off
0

AES “BEKLAGER” ANERKENDELSE AF LÆNDEGENER !?!?

Det sker meget ofte, at erstatningssager indbringes for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til vurdering og udmåling af henholdsvis varigt mén og erhvervsevnetab. Når der foreligger en udtalelse, indhenter vi altid det interne lægekonsulentark for at få indsigt i, hvordan den/de pågældende lægekonsulenter er nået frem til resultatet. I denne uge modtog vi – til stor glæde…

201827.04
Off
0

Retslægerådet bekræfter igen, at der IKKE er entydig sammenhæng mellem påkørsel bagfra og udviklingen af nakkesmerter

I en af vores retssager har Retslægerådet atter bekræftet, at skadelidte ved påkørslen bagfra pådrog sig hjernerystelse/piskesmæld Som skadelidt skal man derfor ikke acceptere et afslag fra forsikringsselskaberne med begrundelsen om, at farten var for lav til at give varige skader. Kontakt os hurtigst muligt, hvis du har en sag om dette.

201820.04
Off
0

Fagforening svigter igen i arbejdsskadesag !

Vi overtager mange arbejdsskadesager fra fagforeninger, fordi skadelidte mister tålmodigheden med fagforeningen. I den seneste sag havde vores klient haft fagforeningen til at køre sin arbejdsskadesag i mere end 2 år, uden at fagforeningen havde taget sig af den sideløbende ansvarssag. I forbindelse med arbejdet havde vores klient fået kastet et brændestykke i hovedet af…

201817.04
Off
0

Advarsel!!! Pas på valg af speciallæge

I stort set alle sager, der vedrører følger efter piskesmæld, hjernerystelse m.m., og hvor der kræves en neurologisk/ neurokirurgisk speciallægeundersøgelse til belysning af følgerne, skal vi kæmpe en kamp mod forsikringsselskaberne om valg af speciallæge. Flere forsikringsselskaber foreslår oftest de samme speciallæger, hvilket er MEGET bekymrende og betænkeligt, da speciallægerne på den måde ender på…

201816.04
Off
0

Flere kommuner raskmelder syge skadelidte!

Det sker alt for ofte, at kommunerne raskmelder syge skadelidte med begrundelsen om, at de kan stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet i et andet hverv. Det er under al kritik !! … I en af vores sager havde kommunen raskmeldt vores klient, hvilket betød, at kommunen stoppede udbetalingen af sygedagpenge. Grundet ulykkens alvorlige følger…

201814.04
Off
0

Yderligere Kr. 900.000 til klienten!

Vi blev kontaktet af klienten, efter at hun selv havde forsøgt at komme igennem med erstatning ved sine ulykkesforsikringer. Klienten ønskede nu vores hjælp og vurdering af, om der kunne gøres mere.  Efter gennemgang og vurdering af sagens akter var det vores klare opfattelse, at méngraden skulle fastsættes til 30 % på baggrund af det…

201807.02
Off
0

Ny advokat til Store Torv Erstatningsadvokater

Vi er stolte over, at advokat Ida Grelk starter hos os pr. 1. marts, da vi har rigtig travlt med mange spændende og vigtige erstatningssager. Ida har igennem mange år arbejdet som specialist udelukkende med personskade-erstatning, og hun glæder sig til at være med til at gøre en forskel for vores klienter, der er kommet til…

201822.01
Off
0

Fra 0 kr. til 238.000,- i erstatning

Vores klient rettede henvendelse til os, fordi hendes ulykkesforsikring fuldstændigt afviste erstatningsudbetaling med henvisning til, at méngraden ikke udgjorde mindst 25 %, som var grænsen for, at forsikringen skulle udbetale erstatning. Selskabet modtog herefter redegørelse fra Store Torv Erstatningsadvokater og forsikringen betaler nu hele summen for en méngrad på 25 % til vores klient.

201714.11
Off
0

AES lavede vurdering om, og nu betaler selskabet – så erstatningen går fra kr. 0 til kr. 1.000.000,-

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vurderede i en af vores sager, at klientens erhvervsevnetab efter en ulykke udgjorde under 15% og at hun ikke havde ret til erstatning, selv om hun havde fået førtidspension. AES anførte, at førtidspensionen og erhvervsevnetabet i stedet skyldtes både forudbestående og konkurrerende psykiske gener. Vi lavede en lang grundig redegørelse til AES med bilag,…

201706.11
Off
0

Forsikringsselskab klagede – og tabte stort

I en af vores arbejdsskadesager vurderede AES det midlertidige erhvervsevnetab til 50 %. Forsikringsselskabet klagede til Ankestyrelsen med påstand om at procenten skulle være lavere og med påstand om at årslønnen skulle sættes ned med ca. 40.0000,- . Vi repræsenterede selvfølgelig klienten i klagesagen og redegjorde for sagens forløb, og nu har Ankestyrelsen i stedet for sat…

201724.10
Off
0

Fra Afvist ulykke til anerkendelse og 15% mén

Skadelidte tog kontakt til os efter forsikringsselskabets afvisning af at ville anerkende ulykken. Skadelidte havde derfor heller ikke fået erstatning. Ved ulykken havde skadelidte pådraget sig hjerneskade, men det kunne ikke nærmere afklares, hvordan skaden var opstået. Vi indhentede kopi af sagens akter, herunder politirapport og lægelige akter, hvorefter vi fremsendte vores bemærkninger til forsikringsselskabet….

201718.10
Off
0

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald fra scenetrappe

Skadelidte tog kontakt til os efter at være faldet ned fra en scenetrappe. Årsagen til, at skadelidte faldt ned, var, at en af skadelidtes kollegaer ikke havde skubbet scenetrappen helt ind til scenekanten efter brug af trappen. Da skadelidte gik op ad trappen og skulle træde over på scenen, trådte han imidlertid ud i “ingenting”…

201712.10
Off
0

Ankestyrelsen genoptager sag om erhvervsevnetab

Vi har lige fået en glædelig meddelelse om, at Ankestyrelsen nu genoptager en af vores arbejdsskadesager om erhvervsevnetab. Vores klient er 100 % provisionslønnet og får årets overskydende provision beregnet og udbetalt i februar året efter optjeningsåret. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har fejlagtigt afgjort af flere omgange, at den overskydende provision skal medregnes som indtægt…

201715.09
Off
0

Skadevolders selskab afviste årsagssammenhængen mellem trafikulykke og piskesmæld – nu anerkendes årsagssammenhængen !

På baggrund af grundige redegørelser med dokumentation fra Store Torv Erstatningsadvokater har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nu anerkendt et varigt mén på 10 % og et midlertidigt erhvervsevnetab på 35 % i denne sag, selv om skadevolders forsikringsselskab tidligere har afvist årsagssammenhængen. Forsikringsselskabet har bl.a. henvist til en rapport Dan Crash Aps, der har et tæt samarbejde…

201712.09
Off
0

Méngrad forhøjet fra 8 % til 18 % – da AES anerkendte lændegener

I forbindelse med vores anmodning om revurdering hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om méngraden, har AES nu anerkendt, at méngraden i første omgang blev fastsat for lavt og AES har forhøjet méngraden fra 8% til 18 %, så lændegenerne nu også anerkendes pga. de særlige omstændigheder ved ulykken. Dette viser endnu en gang, at man ikke…

201708.09
Off
0

Fra 40.000,- til 2,5 millioner

For 4 år siden blev vi kontaktet af vores klient, da AES kun havde fastsat hans méngrad efter en arbejdsulykke til 5 % og afvist kravet om erhvervsevnetabserstatning. Kommunen havde også afvist at udbetale sygedagpenge. Vi fik sagen genoptaget hos kommunen, der nu har tilkendt førtidspension. Méngraden har vi fået hævet til 30 % og…

201705.09
Off
0

Ankestyrelsen overgiver sig i retssag !

Vores klient blev påkørt fra siden i sin arbejdsbil for ca. 4 år siden. Arbejdsskadestyrelsen (i dag AES) anerkendte skaden og fastsatte en méngrad på 8 %, men arbejdsskadeforsikringen ankede afgørelsen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen gav selskabet medhold til, at ”man ikke burde kunne få en lændeskade” ved en påkørsel på ca. 30 km/t selv om…

201708.08
Off
0

Erhvervsevnetabserstatning skal fortsat udbetales fra pensionsselskab

Vi har lige vundet endnu en sag i Ankenævnet for Forsikring, der gav os medhold i, at vores klients erhvervsevne fortsat er nedsat med mindst halvdelen. Selskabet havde på Facebook og internettet fundet oplysninger om vores klients deltagelse i meget skånsomme hobbyaktiviteter og derfor standsede selskabet efter 8 år pludselig udbetalingerne. Selskabet mente, at vores…

201701.08
Off
0

Undgå telefoniske anmeldelser af personskader

Mange forsikringsselskaber tager imod telefoniske anmeldelser af personskader, men ofte skriver de ikke de præcise oplysninger om skadelidte ned. De noterer blot at der en personskade. Hvis det senere viser sig, at generne er varige, afviser selskaberne bagefter kravet pga. manglende dokumentation for, hvornår eksempelvis nakkesmerterne begyndte. Det er den skadelidte, der skal bevise, hvornår…

201701.08
Off
0

Vigtig sejr i Landsretten!

Lige før ferien fik vi en god dom fra Landsretten, hvor vores klient fik fuldt medhold i sit erstatningskrav på ca. kr. 800.000,-. Sagen var tabt i byretten, men vi søgte om fri proces og fik det, så vi kunne prøve sagen ved landsretten. Vores klient var først hos læge 10 dage efter trafikulykken, men…

201724.05
Off
0

Psykisk erhvervssygdom udløser 40 % erhvervsevnetab hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Vores klient har fået anerkendt 10 % varigt mén for psykiske følger efter særligt belastende arbejdsforhold og episoder på arbejdet, og dette har nu også givet et erhvervsevnetab på 40 %. Sagen viser, at det uanset forudbestående psykiske gener er muligt at få anerkendt en psykisk erhvervssygdom, når man har været udsat for ekstraordinære belastninger…

201719.05
Off
0

Ankestyrelsen anerkender erhvervsevnetab på 65 % trods overvågningsoptagelser af vores klient

Vores klient er tilkendt førtidspension efter 2 arbejdsulykker, der har givet vores klient mange både fysiske og psykiske gener. På trods af dette har arbejdsskadeforsikringen i flere år afvist at betale erstatning, og sidste år afslørede selskabet, at man i en længere periode havde overvåget og filmet vores klient. Optagelserne gav efter vores opfattelse ikke…

201716.05
Off
0

Tidligere afvist erhvervsevnetab anerkendes nu på 25 %

Vores klient har som følge af en arbejdsulykke nedsat sin arbejdstid til 29 timer pr. uge pga. smerter. Arbejdsmarkedets erhvervssikring afviste alligevel at der forelå et erhvervsevnetab. Vi klagede over afgørelsen og efter AES gennemgang af vores argumentation og dokumentation har AES nu givet vores klient ret og tilkendt erstatning for et erhvervsevnetab på 25…

201702.05
Off
0

Lægekonsulent hos AES sjusker alvorligt i arbejdsskadesag

Vores klient har lige fået afvist sin arbejdsskadesag hos AES, fordi styrelsens lægekonsulent antager, at der ikke skete skade på bilen og derfor mener lægen heller ikke, at vores klient kan være kommet til skade, selv om hun straks var på skadestuen. Det er vores evige og vigtigste kamp at overbevise både forsikringsselskaber og domstole om,…

201725.04
Off
0

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkender igen hjernerystelse uden bevidstløshed

Vi har igen fået anerkendt betydelige følger efter en hjernerystelse, selv om vores klients slag mod hovedet ikke var ”voldsomt” og selv om vores klient ikke var bevidstløs. Mange undersøgelser viser, at det ikke er nødvendigt at have været bevidstløs for at få en hjernerystelse og at selv ”banale” uheld i værste fald kan give voldsomme følger…

201720.04
Off
0

Patientskade udløste knap 3 mill. i erstatning

Vi har netop afsluttet en patientskadesag, hvor vores klient med vores bistand fik anerkendt hele sin personskade som en følge af patientskaden. Vi fik således medhold i, at både grundskaden og en mulig produktansvarsskade, som ikke kunne bevises, ikke skulle tillægges betydning. Dermed fik vores klient fuld erstatning og sagen er nu afsluttet.

201721.03
Off
0

Retssagen er desværre anket til landsretten !

Vores klient vandt den 28. februar retssagen over sit ulykkesforsikringsselskab ( Danske forsikring) vedr. et erstatningskrav på ca. kr. 640.000,- + renter. Desværre har selskabet nu anket sagen til Landsretten, så vores klient kan se frem til endnu nogle år, inden sagen kan afsluttes. Vi er naturligvis fortsat overbevidste om, at vi også vinder sagen i Landsretten !

201717.03
Off
0

Méngrad forhøjes fra 20 % til 30 %

Vi har lige fået meddelelse om, at AES nu anerkender, at vores klients méngrad skal forhøjes fra 20% til 30% i overensstemmelse med vores klage. Det udløser også dobbelterstatning fra ulykkesforsikringen og derfor er det særlig vigtigt, at man i sager med høje méngrader sørger for, at alle generne er godt beskrevet, så méngraden bliver helt korrekt.

201714.03
Off
0

Mange uretfærdige afgørelser om lændesmerter efter trafikuheld

Mange skadelidte får smerter i lænden efter trafikulykker. Forsikringsselskaberne og AES (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) afviser imidlertid, at man kan få en lænderygskade ved en trafikulykke, med mindre ryglænet i bilen knækkede ved sammenstødet. Det er efter vores opfattelse helt forkert og en fuldstændig udokumenteret påstand, da mange tidligere raske mennesker straks for smerter i lænden efter…

201728.02
Off
0

Vi vandt den spændende retssag, som vi omtalte 27. januar 2017

Retten i Horsens har netop meddelt, at vi vandt retssagen mod vores klients ulykkesforsikring, som vi har omtalt tidligere. Forsikringsselskabet ville ikke anerkende, at vores klient fik en diskusprolaps ved en arbejdsulykke. Nu skal selskabet betale erstatning på kr. 632.000,- og ca. kr. 250.000,- i renter. Tillykke til en glad klient !

201708.02
Off
0

Ulykkesforsikringen vendte på en tallerken, da vi klagede til Ankenævnet for Forsikring!

Vores klient sprang sin akillessene ved et ulykkestilfælde, og forventede ikke at få varige følger. Han gennemgik et langvarigt behandlingsforløb og anmeldte først sagen til sin ulykkesforsikring, da han blev klar over, at han alligevel ville få et varigt mén, hvilket var mere end 3 år efter skaden.   Ulykkesforsikringen afviste derfor at dække skaden…

201703.02
Off
0

Mange af vores klienter er utilfredse med ”Hovedpineklinikken” i Århus

Vores klienter fortæller, at de chokerede over behandlingen, da de bliver behandlet som psykiatriske patienter, når de kommer med langvarige eller kroniske smerter i nakken og hovedet efter trafikulykker.  Ofte bliver de behandlet af en psykiater, der stiller en ”ny” forskningsdiagnose, BDS (Bodily Distress Syndrom). Det er et stort problem i erstatningssagen, da forsikringsselskaberne anerkender piskesmæld/whiplash…

201725.01
Off
0

Spændende retssag venter d. 31. januar !

Vi skal i retten mod Danske Forsikring d. 31. januar. Vores klient havde ulykkesforsikring hos Danske Forsikring, da hun kom alvorligt til skade med ryggen i en arbejdsulykke. Méngraden blev fastsat til 40 % i arbejdsskadesagen, men ulykkesforsikringen hos Danske Forsikring afviser at udbetale erstatning.  De fastholder, at ulykken ikke var egnet til at give en…

201716.01
Off
0

Afgørelse om endeligt erhvervsevnetab på 80%

Vores klient pådrog sig en alvorlig nakkeskade i forbindelse med et overfald, mens hun var på arbejde. Efter et langvarigt sagsforløb hos både kommunen og AES, hvor vi løbende har rådgivet og støttet vores klient, er der nu kommet en afgørelse om et endeligt erhvervsevnetab på 80 %. Dejligt at kunne afslutte endnu en sag med en…

201711.01
Off
0

Forudbestående varigt mén skulle ikke medføre fradrag i erhvervsevnetabserstatning

I en afgørelse om erhvervsevnetab foretog AES fradrag for både forudbestående gener og gener, der var opstået efter arbejdsskaden, men som ikke var en følge af arbejdsskaden. Disse (andre) følger havde imidlertid ingen indflydelse på den nedsatte arbejdstid, der kun skyldtes følgerne efter arbejdsskaden. Efter gennemgang af vores klage ændrede AES afgørelsen, så vores klient nu får…

201706.01
Off
0

Vi fik erhvervsevnetabet forhøjet fra 50 % til 90 %

Vores klient kom til skade på sit arbejde som sosu-assistent. Inden vi indtrådte i sagen, havde AES afvist lændegenerne som en følge af skaden. Vi skaffede nødvendig dokumentation og fik sagen genoptaget på forvaltningsretligt grundlag, så erstatning for både méngrad og erhvervsevnetab nu er blevet forhøjet betragteligt.

201625.12
Off
0

Vundet sag ved Ankenævnet for forsikring

Vi har netop vundet endnu en sag ved Ankenævnet for Forsikring om udbetaling af invaliditetsydelse til vores klient. Selv om vores klient var kommet til skade, før hun indtrådte i pensionsordningen, var hun endnu ikke blevet sygemeldt, da ordningen blev tegnet, og selskabet skal derfor anerkende sygemeldingen og udbetale løbende ydelse til vores klient.

201622.12
Off
0

Østre Landsret er enig med os

Vi har netop fået dom fra Østre Landsret, som giver os fuld medhold i, at vores klient ville have fået nyt arbejde lige efter et vikariat var udløbet, såfremt ulykken ikke var sket. Erstatningsnævnet blev derfor dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i hele sygeperioden. Landsretten kom også frem til, at det ikke…

201619.12
Off
0

Ny specialist til Store Torv

Vi er stolte over at kunne oplyse, at Nina Gejlsbjerg Larsen pr. 1. januar 2017 er ansat som advokatfuldmægtig hos os. Nina har allerede mange års erfaring med personskadesager, da hun både i sin studietid og som fuldmægtig har arbejdet målrettet med personskadesager. Nina har også skrevet speciale om personskadeerstatning og undervist på FEF-kursus for…

201615.12
Off
0

Nyt navn fra 1/1 2017 – Storetorv-erstatningsadvokater.dk

Vi skifter navn til Store Torv Erstatningsadvokater efter nytår. Alt andet er uændret! Du vil derfor stadig få vores personlige engagerede specialistbehandling, når du er kommet til skade og vælger vores kontor. Vi hjælper dig i alle dele af din erstatningssag med vigtige råd, og hos os får du den bedste specialistbehandling af din erstatningssag.

201624.10
Off
0

Forsikringsselskabs misbrug af oplysninger på Facebook

Vores klient kom alvorligt til skade, og vi havde fået en meget fornuftig vurdering af såvel mén som erhvervsevnetab fra AES (det tidligere Arbejdsskadestyrelsen). På baggrund af AES’ vurdering udarbejdede vi en erstatningsopgørelse til forskringsselskabet, og sagen stod foran sin afslutning. Forsikringsselskabet valgte dog – formentlig på grund af det store erstatningskrav – at overdrage…

201621.10
Off
0

Ressourceforløbsydelse kan ofte give problemer i erstatningssager

Vi oplever dagligt problemer og forsinkelser med betaling af erstatning på grund af ordningen med ressourceforløbsydelse. Denne ydelse betales når en skadelidt er i et “jobafklaringsforløb” eller “ressourceforløb” Problemet består i at skadelidte ikke kan modtage fuld erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samtidig med udbetaling af ydelse i ovennævnte forløb. Dette skyldes regler om modregning. Dette gør…

201618.10
Off
0

Endeligt erhvervsevnetab fastsat til 90%

Vi har netop modtaget en afgørelse fra AES (det tidligere Arbejdsskadestyrelsen) om et endeligt fastlagt erhvervsevnetab på 90% i en arbejdsskadesag for en af vores klienter. Vores klient styrtede ned fra en lastbil og fik en alvorlig rygskade. Trods tidligere problemer med ryggen, var vores klient fuldt ud i stand til at arbejde forud for…

201611.10
Off
0

Vi skaffede vores klient 800.000 kr. mere i erstatning!

Vores klient havde fået et forligstilbud fra et forsikringsselskab og bad os gennemgå sagen. Efter en gennemgang af sagen var det vores klare vurdering, at det fremsatte tilbud var for lavt. Der var behov for at inddrage yderligere oplysninger i sagen. Det var bl.a. ikke belyst, at vores klient før ulykken arbejdede på nedsat tid…

201604.10
Off
0

500.000 kr mere i erstatning

Vores klient var kommet til alvorligt til skade efter et fald i hjemmet. Ulykkesforsikringen vurderede méngraden til 20% – en vurdering som vi mente var alt for lav, når man sammenholdte de lægelige oplysninger med AES’ (det tidligere Arbejdsskadestyrelsens) méntabel. Vi indbragte derfor sagen for AES, som meget overraskende valgte at nedsætte méngraden til 8%! Dette…

201629.09
Off
0

Gode råd ved hjernerystelse!

Vi oplever desværre et stigende antal henvendelser fra unge mennesker, der har svært ved at få anerkendt alvorlige følger efter hjernerystelser. Det er MEGET vigtigt at søge læge, og inden for 3 døgn efter uheldet få registreret, at man har slået hovedet samt få noteret ALLE forhold såsom: kortvarig bevidstløshed (også selv om det kun…

201611.09
Off
0

Gode råd: Skader ved kitesurfing eller andre ”farlige” sportsgrene!

Der kan ske alvorlige personskader ved kitesurfing og disse skader er som hovedregel ikke dækket på en almindelig ulykkesforsikring. Kitesurfing betragtes som ”farlig sport” på linje med faldskærmsudspring, bjergbestigning, paragliding osv. Hvis du vil være sikker på at få erstatning, såfremt du kommer til skade ved kitesurfing, skal du tegne et tillæg til din ulykkesforsikring.

201628.08
Off
0

Store forhøjelser af erstatninger for erhvervsevnetab

Mange af vores klienter har fået forhøjet deres midlertidige erhvervsevnetab til 70-90%, og får dermed langt mere i erstatning i deres arbejdsskadesager. Det skyldes, at AES (det tidligere Arbejdsskadestyrelsen) har erkendt, at deres praksis vedr. fastsættelse af erhvervsevnetab i mange sager har været forkert. Det har domstolene udtalt i flere sager, og det får vores…

201607.07
Off
0

Forsikringsselskaberne trækker erstatningssager i langdrag!

Ved et trafikuheld slog vores klient sin albue hårdt ind i bilens kardanboks, som er placeret mellem forsæderne. Hun udviklede herefter en såkaldt ”klohånd”. Ansvarsforsikring afviste blankt ethvert erstatningskrav, idet man påstod, at sådan en skade ikke kunne opstå ved et slag mod albuen. Arbejdsskadestyrelsen var dog af en anden opfattelse, og vurderede, at vores…

201601.07
Off
0

Vandt ankesag om erstatning i landsretten

Vi har vundet en ankesag i landsretten, hvormed vores klient endeligt har fået tilkendt en erstatning på mere end kr. 550.000. Både modpartens forsikringsselskab og byretten i Randers havde afvist, at vores klient havde ret til erstatning, da hun i årerne før ulykken havde psykiske problemer og desuden blev godkendt til et fleksjob lige før…

201629.06
Off
0

Arbejdsskadestyrelsens lange sagsbehandlingstider får kritik af Ombudsmanden

I vores mange erstatningssager for tilskadekomne, oplever vi desværre længere og længere sagsbehandlingstider, når sagerne skal behandles i Arbejdsskadestyrelsen. Dette er selvsagt ikke tilfredsstillende for de skadelidte, da afgørelserne dermed trækker endnu længere ud – ofte med store psykiske og økonomiske konsekvenser for de skadelidte. Vores daglige frustration over dette, møder nu opbakning fra Ombudsmanden,…

201617.06
Off
0

Forhøjelse af méngrad fra 35% til 70%

Vores klient var i 2008 ude for en alvorlig trafikulykke og fik fastsat en méngrad på 35% og sagen blev afsluttet. Det har nu vist sig, at hun ikke kan arbejde på grund af de fysiske og psykiske følger af ulykken. Vi har derfor kæmpet for at få sagen genoptaget, hvilket er lykkes, da Arbejdsskadestyrelsen…

201609.06
Off
0

Vundet ankesag om fastholdelse af invaliderente m.m.

Vi har netop vundet en ankesag i Ankenævnet for Forsikring, som sikrer af vores klient fastholder nuværende invaliderente samt præmiefritagelse. Vores klient har siden 1998 modtaget ydelser fra sin pensionsordning med invaliderente efter et fald, hvor vores klient pådrog sig flere forskellige skader og som følge heraf en kronisk smertetilstand. Som konsekvens af ovenstående forhold…

201603.06
Off
0

Øget erstatning i arbejdsskadesager på grund af forhøjet pensionsalder

Mange tidligere klienter, og andre med afsluttede arbejdsskadesager har oplevet, at de har fået brev fra Arbejdsskadestyrelsen om, at de har krav på yderligere erstatning for erhvervsevnetab på grund af pensionsalderens forhøjelse. I de arbejdsskadesager, hvor der også var en ansvarslig skadevolder, og hvor skadelidte under sagen fik udbetalt differencekravserstatning for erhvervsevnetab, skal den nye…

201619.05
Off
0

Man kan nemt blive “narret” af forsikringsselskabet

Vi har netop fået en ny sag, hvor ansvarsforsikringen udbetaler varigt mén uden at oplyse den tilskadekomne om, at man altid har ret til en uvildig vurdering hos Arbejdsskadestyrelsen (afdelingen for private erstatningssager), som ansvarsforsikringen skal betale for. Desværre er det vores erfaring, at mange forsikringsselskaber ”glemmer” denne vigtige information. Sådanne vigtige “detaljer” kan være…

201603.05
Off
0

Det kan blive dyrt at acceptere en stor erstatning!

Ovenstående overskrift kan for nogle måske forekomme lidt mærkeligt, men prøv så at læse videre! En klient hos os kom til skade i en bilulykke i 2013, og blev efterfølgende opsagt i sit job i 2014 (på grund af sygdom efter ulykken). Modpartens ansvarsforsikring betalte derfor erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med ca. kr. 50.000 pr….

201628.04
Off
0

Erstatningsadvokatens erfaring fra forsikringsbranchen kom klienten tilgode!

Flere af vores advokater har stor viden og erfaring fra forsikringsbranchen, hvilket i denne sag kom vores klient tilgode. Vores klients forsikringsselskab afviste af betale en stor erstatning fra klientens ulykkesforsikring, og opsagde ovenikøbet forsikringen med tilbagevirkende kraft. Argumentet fra forsikringsselskabets side var, at vores klient havde afgivet urigtige oplysninger på det tidspunkt, hvor forsikringen…

201620.04
Off
0

Arbejdsskade udløser stor erstatning

En af vores klienter, som er lastbilchauffør, kommer til skade ved udførelse af sit arbejde. I forbindelse med en udlandstur falder vores klient på laddet af lastbilen, og får som følge heraf en alvorlig rygskade. Efterfølgende er det lykkes os at få tilkendt et varigt mén på 25% samt et erhvervsevnetab på 75%, hvilket samlet…

201615.04
Off
0

Stor millionerstatning og tilkendelse af pension

Vores klient har været udsat for en ulykke, som har medført en alvorlig piskesmældskade. Forhandlingerne forventes at munde ud i et forlig, hvor vores klient tilkendes 70% erhvervsevnetab og deraf følgende erstatning på mere end 2.500.000 kr. Foruden erstatningen på 2.500.000 kr. tilkendes vores klient også pension.

201610.04
Off
0

Erstatning for piskesmæld blev til en patientskade sag senere!

En af vores klienter kom til skade ved et færdselsuheld i 2008, hvor hun ifølge de lægelige oplysninger pådrog sig et piskesmæld. Sagen blev afsluttet i 2011 med udbetaling af stor erstatning, for såvel varigt mén som erhvervsevnetab, idet vores klient ikke længere kunne arbejde på fuld tid og blev tilkendt fleksjob. Nogle år senere…

201604.04
Off
0

Millionerstatning og fleksjob efter piskesmæld

I en piskesmældssag har vi fået tilkendt 10% varigt mén samt 35% erhvervsevnetab til vores klient, en hospitalsmedarbejder, der er kommet til skade i sin fritid. Samlet medfører det en stor erstatning på flere millioner kroner til vores klient. Foruden at hjælpe med erstatningen, har vi også medvirket til at vores klient har fået tilkendt…

201603.04
Off
0

Uheld i forbindelse med behandling efter tidligere skade kan udløse erstatning

I en ekstrem kompliceret og atypisk sag, har vi fået anerkendt erstatningspligt fra patientskadeforsikringen. Vores klient har i forbindelse med en tidligere meget alvorlig personskade indgået i et ganske atypisk genoptræningsforløb. Som en del af en langvarig genoptræning, har vores klient gået til ridning hos en fysioterapeut. Ved en af disse genoptræninger skete et alvorligt…

201602.04
Off
0

En arbejdsskade kan udløse flere erstatninger!

En lang og kompliceret sag om en arbejdsskade nærmere sig sin afslutning – til stor glæde for vores klient! Vores klient kom til skade i forbindelse med sit arbejde, og vi fik som følge heraf tilkendt 45% i erhvervsevnetab og en erstatning på mere end 1.800.000 kr. Desuden fik vi tilkendt fleksjob til vores klient….

201631.03
Off
0

1.300.000 kr. i erstatning efter advokatskifte

Vi kan ikke indskærpe ofte nok, hvor vigtigt det er ved en personulykke, at få hjælp fra en advokat med speciale i personskadeerstatning. Nedenstående eksempel er et bevis herpå! Vores klient kom meget alvorligt til skade ved en ulykke i 2008, hvor hun var i gang med studentereksamen. Det lykkedes ikke for hendes tidligere advokat,…

201623.03
Off
0

Antallet af haveulykker på vej mod ny rekord!

Med påsken og foråret for døren, starter tiden med havearbejde for mange danskere igen. Det er dog ikke helt ufarligt! Nye tal fra Odense Universitetshospital peger i retning af, at 2015 sætter ny rekord for antallet af haveulykker. Læs mere om havearbejdets udfordringer og “farer” i vedhæftede link (artikel fra brancheorganisationen forsikring & pension): http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2016/Sider/Haveulykker-paa-vej-mod-ny-rekord.aspx

201617.03
Off
0

Udtalelse fra en meget tilfreds klient (patientskade)

Anette Høj Abildgaard har været klient hos os i forbindelse med en patientskade, og har efterfølgende skrevet følgende om hendes oplevelse som klient hos os. “Efter en skade, oplevede jeg hurtigt, at det ville være uoverskueligt, som privatperson at føre sagen. Jeg rettede derfor henvendelse til Advokaterne Store Torv 16. Efter samtale med sekretæren blev…

201614.03
Off
0

Fejl i opgørelse af årsløn ved erstatning kan blive en dyr fornøjelse!

Når en erstatning for erhvervsevnetab skal beregnes, anvendes som hovedregel den skadelidtes årsløn i året forud for skaden. Dette gælder dog ikke, såfremt der i denne 12 måneders periode har været ændringer i lønnen. I så fald er det gældende løn på skadetidspunktet, der skal “opreguleres” til en årsløn. Dette glemmer forsikringsselskaberne ofte! Vi har…

201610.03
Off
0

Mere i erstatning på grund af forhøjet pensionsalder

Arbejdsskadestyrelsen skriver i disse dage til omkring 5500 tilskadekomne, at de har ret til mere i erstatning for tab af erhvervsevne. Årsagen skyldes, at folkepensionsalderen er blevet forhøjet fra 67 til 68 år for personer, der er født den 1. januar 1963 eller senere, og arbejdsskadeforsikringsloven siger, at man har ret til erstatning frem til…

201606.03
Off
0

Stigende behov for at klage over kommunernes afgørelser

Vi oplever i stigende grad et behov for at klage over kommunernes standsning af sygedagpenge. Flere og flere kommuner forsøger desværre at presse de skadelidte ud af det kommunale system, uagtet at de skadelidte rent faktisk opfylder betingelserne for at blive arbejdsprøvet med sygedagpenge eller for at få tilkendt et jobafklaringsforløb. Derfor er det særligt…

201611.02
Off
0

Mere end 3 mio. kr i erstatning for patientskade

I en tragisk sag bliver vores klient udsat for en fejloperation. Baggrunden er, at vores klient skal opereres for åreforkalkning i hovedpulsåren, og denne operation går galt. Det får meget store konsekvenser for vores klient, da denne efterfølgende får amputeret det ene ben, som direkte konsekvens af fejlbehandlingen. Som følge af fejloperationen tilkendes vores klient…

201605.02
Off
0

Tilskadekomne kan få ekstraordinær hjælp til sagsomkostninger i særlige tilfælde!

En af vores klienter har fået medhold i Ankenævnet for Forsikring i en sag om, at opfylde betingelserne for at få invaliderente fra sin pensionsforsikring. Efterfølgende har forsikringen meddelt, at de ikke ønsker at efterleve Ankenævnets afgørelse, hvilket de desværre har mulighed for i henhold til de gældende regler. Dette kan vi selvsagt ikke acceptere,…

201629.01
Off
0

Juridisk ekspert hjælp gav kr. 1.500.000 mere i erstatning!

I rigtige mange sager om erstatning, hvor en tilskadekommen får “tilbudt” erstatning, kan det være meget svært at gennemskue, hvorvidt erstatningen nu også er den rette. Af samme årsag er vores klare anbefaling, at tilskadekomne ikke accepterer “tilbud” om erstatning fra forsikringsselskaber eller fx fra Erstatningsnævnet, uden først at få sagen vurderet af en juridisk…

201615.01
Off
1

Stor erstatning efter meget alvorlig arbejdsskade

I en tragisk sag bliver vores klient overfaldet på sit arbejde med meget store skader til følge. Som konsekvens af de meget store skader tilkendes vores klient et erhvervsevnetab på hele 90% samt varigt mén på 55%. Desuden er vores klient tilkendt førtidspension. Sagen indbringes for Voldsoffernævnet, hvor vi kommer igennem med krav om tabt…

201614.01
Off
1

En meget kedelig tendens i arbejdsskadesager!

Vi har inden for de seneste år oplevet en klar tendens til at forsikringsselskaberne benytter enhver lejlighed til at anke arbejdsskade sager, og dermed trække afgørelser i langdrag. Dette er en meget beklagelig og ikke mindst belastende udvikling for de tilskadekomne. I en konkret arbejdsskade sag, som vi har ført for en fisker, har vi nu efter…

201610.01
Off
0

Er du sikker på at din fagforening har ekspertise til at køre en kompleks erstatningssag?

I mange arbejdsulykkesager vælger skadelidte at få juridisk hjælp fra deres fagforening. Som skadelidt gør man klogt i at overveje om det nu også er det rigtige valg! Vi ser desværre en del sager, hvor skadelidte ikke har fået den nødvendige juridiske ekspertise fra fagforeningen, hvilket kan have meget store negative konsekvenser. I sidste ende…

201608.01
Off
0

For sen juridisk hjælp kan have fatale konsekvenser!

Vi har desværre tabt en retssag om genoptagelse af en sag om tabt erhvervsevne for en klient, hvor baggrunden skal findes i, at vi er kommet for sent ind i sagen. Det er altid en kæmpe ærgelse for os, når vi ser en sag, hvor brug af vores juridiske bistand tidligere i processen med største…

201602.01
Off
1

Fik Arbejdsskadestyrelsen til at forhøje erhvervsevnetab

En af vores klienter har været ude for en trafikulykke, hvor Arbejdsskadestyrelsen afgjorde at følgerne af ulykken medførte et erhvervsevnetab på 50%. Baggrunden for tilkendelse af et erhvervsevnetab på 50% var, at vores klient kun er i stand til at arbejde 17-18 timer om ugen, efter ulykken. Vi gjorde indsigelser imod afgørelsen, idet vi ikke…

201518.12
Off
0

Voldsoffernævnet er sat i verden for at hjælpe voldsofre – der sker bare ikke altid!

Vores klient har været involveret i en voldsulykke, hvor den skadesansvarlige ikke har en forsikring. Det er netop til sådanne situationer, at Voldsoffernævnet/Erstatningsnævnet er oprettet. Det er bare ikke altid så lige til, når Voldsoffernævnet skal anerkende erstatningspligten. I denne sag var vores klient ansat i et tidsbegrænset barselsvikariat med ophør kort efter ulykken. Voldsoffernævnet anlægger…

201510.12
Off
0

Forkert beregning af ressourceforløbsydelse hos kommunen fik store konsekvenser!

Vi har i to andre artikler behandlet emnerne ressourceforløb og ressourceforløbsydelse, som kan være komplekse at håndtere for en skadelidt, men sandelig også i det kommunale system. Dette giver nedenstående klient eksempel et klart bevis på. En af vores klienter har igennem en lang periode modtaget tabt arbejdsfortjeneste samtidig med at vedkommende har været i…

201506.12
Off
0

Samspillet mellem tabt arbejdsfortjeneste og ressourceforløbsydelse

Personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb kan få bevilget ressourceforløbsydelse af kommunen. I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, påvirker størrelsen af ressourceforløbsydelsen. Ankestyrelsen har bestemt, at tabt arbejdsfortjeneste anses for en indtægt, der træder i stedet for løn – og sådanne indtægter medfører efter reglerne i Aktivloven…

201501.12
Off
0

Kommunerne gør ofte livet surt for de skadelidte

I indeværende sag har vi kæmpet en kamp siden 2009 mod en kommune. Vores klient – en taxachauffør – bliver i 2009 påkørt og får alvorlige skader som følge heraf. Trods en klokkeklar speciellæge erklæring nægter kommunen at anerkende skadelidtes situation. Som følge heraf må vores klient gennemgå flere arbejdsprøvninger trods det åbenlyse forhold, at…

201527.11
Off
1

2,5 mio. kr. i erstatning efter færdselsskade

Vores klient ønskede specialist hjælp i en sag mod sit forsikringsselskab. Der er tale om en yngre kvinde, som har været involveret i en færdselsskade, og er kommet slet til skade. Forsikringsselskabet nægtede at anerkende årsagssammenhæng mellem ulykken og vores klients skader, og ville derfor ikke udbetale erstatning overhovedet. Vi har nu fået medhold i…

201525.11
Off
1

4 mio. kr. i erstatning samt tilkendelse af pension til vores klient

I en arbejdsskade sag fra 2010 har vi efter lang tids kamp fået tilkendt såvel erstatning som pension til vores klient. Der er tale om en bygningsarbejder, som bl.a. er blevet hjerneskadet i forbindelse med ulykken. Vores klient er tilkendt 95% erhvervsevnetab samt en méngrad på 45%. Foruden selve arbejdsskade erstatningen har vi også fået…