De erstatningsposter, du kan få erstatning for, afhænger både af, hvordan du er kommet til skade og hvornår. Det vil derfor være umuligt at give en fyldestgørende beskrivelse af de enkelte erstatningsposter, men der vil her blive knyttet nogle kommentarer til nogle af de vigtigste poster;

Svie og smerte

I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du få godtgørelse for svie og smerte med en fast takst for hver dag, du er sygemeldt.

Tabt arbejdsfortjeneste

I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, kan du få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Posten skal erstatte det økonomiske tab, der opstår på grund af mistet indtægt, hvis du er syg, bliver afskediget eller ikke kan påtage dig et nyt job på grund af ulykken. Du kan få erstatning fra ulykkestidspunktet og frem til, at du enten kan begynde og arbejde igen i næsten samme omfang som forud for ulykken, eller til det er muligt at vurdere og fastsætte din endelige erhvervsevnetabserstatning, og denne udbetales.

Varigt mén

Efterlader en ulykke varige mén, har du krav på en godtgørelse. Ménet udmåles til en méngrad i procent efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, og du har krav på godtgørelse, hvis méngraden vurderes til mindst 5 %. Til brug for fastsættelse af méngraden tages alene udgangspunkt i de rent helbredsmæssige følger, ulykken har påført. Der tages således ikke hensyn til eventuelle erhvervsmæssige og/eller økonomiske følger.

Erhvervsevnetab

Får en ulykke så alvorlige konsekvenser, at du ikke længere kan arbejde som før ulykken, erstattes det som et varigt erhvervsevnetab. Erhvervsevnetabet udmåles i procent i forhold til indtægtstabet, og du har krav på erstatning, hvis nedgangen varigt udgør mindst 15 %. Erhvervsevnetabet kan typisk først vurderes nogle år efter ulykken, da det kræver tid at få fuldt overblik over de erhvervsmæssige konsekvenser, herunder særligt, hvis din arbejdsevne skal afklares via kommunen.

Advokatomkostninger

I sager, hvor der er en ansvarlig skadevolder, skal forsikringen betale tilskud til rimelige og nødvendige advokatomkostninger. Det betyder, at du får et tilskud til de samlede advokatomkostninger og selv skal betale det eventuelle resthonorar, der ikke dækkes af forsikringens tilskud.

For sagsbehandling, der ikke vedrører en ansvarlig skadevolder, herunder eksempelvis en arbejdsskadesag, en privat forsikring eller kommunen, skal du som udgangspunkt selv betale advokatomkostninger.

Kontakt os for at få en gratis vurdering af din sag. Vi giver dig en grundig og ærlig tilbagemelding på, om juridisk hjælp er relevant i din situation, og om vi vurderer, at det kan give dig erstatning. Klik på knappen herunder og udfyld formularen. Vi ringer tilbage senest en arbejdsdag efter modtagelsen af din besked.

Få en gratis vurdering af din sag