Vigtige råd om méngrad og erhvervsevne

Hvad er méngrad?

Hvis du har fået varige mén efter en skade, kan du være berettiget til erstatning. Méngodtgørelse eller ménerstatning dækker den medicinske skade og dens indvirkning på din dagligdag. Godtgørelsen eller erstatningen for varigt mén fastsættes som en méngrad angivet i procent. Begrebet bruges ofte i forbindelse med ulykker, skader eller sygdomme for at beskrive, hvor alvorlig skaden er, og hvordan den påvirker en persons evne til at fungere i dagligdagen.

Er der forskel på mén og varigt mén?

Ja, der er en forskel mellem “mén” og “varigt mén.” Begge udtryk bruges inden for jura og forsikringsmæssige sammenhænge for at beskrive konsekvenserne af en skade eller en ulykke, men de refererer til forskellige grader af skadelige virkninger.

Varigt mén refererer specifikt til permanente skader eller konsekvenser, som en person lider som følge af en ulykke eller skade.

Dette indebærer, at de påvirkede personer vil have vedvarende eller langsigtede konsekvenser af skaden.

Hvornår kan man vurdere méngrad?

For at bestemme graden af méngrad er det nødvendigt, at helbredstilstanden efter skaden har nået et stationært punkt. Dette indebærer, at konsekvenserne af skaden ikke længere forventes at forbedres. Fastlæggelsen af méngraden baseres på en lægefaglig vurdering inden for de medicinske specialer, der er relevante for den pågældende skade.

Hvor lang tid tager det at vurdere mengrad?

Tiden for afgørelsen varierer betydeligt fra sag til sag og afhænger af, hvornår skaden stabiliseres. Normalt sker denne stabilisering inden for 12 måneder, hvorefter man kan foretage en endelig vurdering af tilstanden. Hvis man vurderer, at det vil tage længere tid for din tilstand at stabilisere sig, vil man udsætte behandlingen af din sag.

Hvornår har man et varigt mén?

Erstatning for varigt mén tildeles, når méngraden udgør 5 procent eller mere. Méngraden har som udgangspunkt en maksimal værdi på 100 procent, men i ekstremt alvorlige tilfælde kan den fastsættes til 120 procent.

Méngrader op til 20 procent specificeres som enten “mindre end 5”, 5, 8, 10, 12, 15, 18 eller 20 procent. For méngrader over 20 procent fastsættes værdierne med intervaller på 5 procent, eksempelvis 25, 30, 35 og så videre. Der foreligger ingen specificering af méngrader mellem 100 og 120 procent.

Ved vurderingen af méngraden inddrages de begrænsninger i dagliglivet, som skaden medfører. Forbigående gener anses ikke for at resultere i varigt mén. Fastsættelsen af méngraden baseres udelukkende på de varige medicinske følger efter skaden.

En méngrad fastsættes udfra den vejledende méntabel. Du kan selv prøve at beregne, hvor stor en godtgørelse en specifik skade kan give ved at prøve AES’ ménberegner

Hvem vurderer méngraden?

Normalt er det forsikringsselskabet selv, der foretager bedømmelsen af din varige méngrad, ofte i samarbejde med deres interne lægekonsulenter. Hvis der opstår uenighed om fastsættelsen af det varige mén, kan forsikringsselskabet i visse tilfælde anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om at foretage en vurdering af méngraden.

I arbejdsskadesager er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fastsætter erhvervsevnetabets størrelse. Hvis erhvervsevnetabet skyldes en trafikulykke, vil ansvarsforsikringsselskabet ofte selv fastsætte erhvervsevnetabet eller anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse herom til brug for selskabets vurdering.

Det er vigtigt, at man kontakter en advokat med speciale i personskadeerstatning for at få vurderet, om erhvervsevnetabet er fastsat korrekt.

Man skal således ikke acceptere, at sagen afsluttes, før man har fået sagen vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning, da sagen sjældent kan genoptages igen.

Erstatning for det fysiske/helbredsmæssige varige mén kaldes méngodtgørelse eller ménerstatning. Størrelsen af méngodtgørelsen/ménerstatningen afhænger af, om der er tale om betaling for varigt mén fra et arbejdsskadeforsikringsselskab, et ansvarsforsikringsselskab eller en ulykkesforsikring.

  • Ved ulykkesforsikringer er forsikringssummen fastsat i aftalen/policen
  • Ved udbetalinger fra arbejdsskadeforsikringer eller ansvarsforsikringer er forsikringssummen fastsat i loven
  • Nogle erstatningsudbetalinger bliver reduceret på grund af den skadelidtes alder på skadestidspunktet
 

Man kan få erstatning eller godtgørelse for varigt mén, når det er muligt at vurdere, at der er varige helbredsmæssige følger efter en personskade. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor omfattende personskadens følger er, og hvor stor en forsikringssum godtgørelsen skal beregnes ud fra. Godtgørelse for et varigt mén på 10 % kan således variere meget alt afhængigt af, om der er tale om udbetaling fra en ulykkesforsikring, en arbejdsskade eller en trafikulykke.

Erstatningsberegningen afhænger også af den skadelidtes alder på skadestidspunktet.

Méngraden fastsættes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Du kan se Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel på følgende hjemmeside; www.AES.dk.

Méngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning. Méngraden siger således intet om den skadelidtes evne til at arbejde. Méngraden tager heller ikke højde for, om den skadelidte har mistet sit job og dermed har et stort økonomisk tab.

Erstatningen (eller godtgørelsen) for varigt mén fastsættes som en procentdel af den forsikringssum, méngraden skal betales ud fra.

I 2019 er taksten kr. 8.985 pr. méngrad i arbejdsskadesager og ansvarssager. Får man vurderet méngraden til 10 % efter en trafikulykke, vil det betyde kr. 89.850 i godtgørelse/erstatning. Herfra trækkes et eventuelt aldersfradrag.

Ved egne ulykkesforsikringer beregnes erstatningen for varigt mén ud fra den forsikringssum, der er aftalt med forsikringsselskabet ved forsikringens tegning og som var gældende på skadestidspunktet.

Om beregning af erhvervsevnetabserstatning henvises til spørgsmålet nedenfor.

Når det – efter endt afklaring/arbejdsprøvning/øvrige arbejdsafklarende foranstaltninger – står klart, at man ikke bliver i stand til at kunne tjene det samme som forud for ulykken, skal erhvervsevnetabet vurderes og erhvervsevnetabserstatningen beregnes.

Retten til erhvervsevnetabserstatning foreligger kun, såfremt der er tale om en arbejdsskade eller en ulykke, hvor der er en ansvarlig skadevolder, herunder eksempelvis en trafikulykke, en voldssag eller en patientskadesag.

Erstatningen for tab af erhvervsevne fra ansvarsforsikringer beregnes som udgangspunkt ud fra årslønnen i året forud for skaden ganget med kapitalfaktor 10, ganget med den endelige erhvervsevnetabsprocent. Formularen ser sådan ud;

Årsløn x kapitalfaktor 10 (X) %

Der foretages fradrag i erstatningen, hvis den skadelidte var mere end 29 år på skadestidspunktet.

Du bør aldrig afslutte en sag om erhvervsevnetabserstatning uden at have fået sagen gennemgået og vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning.