Vigtige råd ved Arbejdsskader

Efter en arbejdsskade sidder man ofte med mange ubesvarede spørgsmål samt tvivl om, hvordan man kommer videre.

Uanset hvilken type skade, der er tale om, er det vigtigt at få skaden anmeldt de rigtige steder og få skaffet dokumentation for alle krav fra starten. På den måde sikrer du, at du senere kan få den korrekte erstatning.

Husk at anmelde din arbejdsskade!

Der er en frist på 1 år for anmeldelse af en arbejdsskade fra datoen for ulykken. Anmeldelsen skal ske til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller arbejdsgivers forsikringsselskab. Ved erhvervssygdomme gælder fristen fra tidspunktet, hvor du finder ud af, at sygdommen skyldes arbejdet.

Vi har herunder samlet svar på en række spørgsmål omkring méngrad, tab af erhvervsevne og erstatning.

Du kan også se video på siden her om vigtige ting, du bør være opmærksom på i forbindelse med arbejdsskader.

Kontakt os, hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål.

Erstatningens størrelse afhænger af, hvor store de varige helbredsgener efter ulykken er. Man kigger bl.a. på smerteniveau, nedsat bevægelighed i led og evt. tab af muskelmasse. Hvis det er en skade mod hovedet, vurderer man også, om der er nedsat hukommelse og koncentration.

I arbejdsskadesager kan man få erstatning for varigt mén og erstatning for midlertidigt og varigt erhvervsevnetab.

Erhvervsevnetabserstatningens størrelse afhænger af hvor stort et økonomisk tab (indtægtstab), der er dokumenteret som følge af skaden.

Når der er sket en arbejdsskade, er det for det første vigtigt, at skaden straks anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Anmeldelse skal ske inden for 1 år fra skadesdatoen.

Hvis man, på grund af arbejdsskadens helbredsmæssige følger, ikke kan passe sit job, tilkender Arbejdsmarkedets Erhvervssikring godtgørelse for varige helbredsmæssige følger (varigt mén) og erstatning for midlertidigt og/eller varigt erhvervsevnetab.

Størrelsen af erhvervsevnetabserstatningen afhænger af, hvor stort et økonomisk tab der kan dokumenteres efter skaden.

Det er derfor vigtigt, at opsigelsen eksempelvis angiver det lange sygeforløb efter arbejdsskaden som årsagen til opsigelsen, da opsigelsen dermed dokumenterer tabet.

Din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring skal betale den godtgørelse og erstatning, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter. En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for arbejdsgiveren, når arbejdsgiveren har ansatte.

Hvis arbejdsgiveren ikke har tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, bliver den ansattes erstatningskrav dækket af en puljeordning.

Ja. Hvis du kommer til skade, mens du udfører arbejde for en ven, nabo eller andre (uanset om du får betaling for dette), og hvis dette sker i den pågældendes interesse, og hjælpen er nødvendig, kan skaden være dækket som en arbejdsskade, og skaden skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Erstatning for arbejdsskader sket i forbindelse med en vennetjeneste/håndsrækning bliver dækket af en puljeordning.

Psykiske skader kan anerkendes som en arbejdsskade ligesom fysiske skader. Hvis der er tale om en enkeltstående voldsom episode (fx overfald), der medfører psykisk skade, behandles sagen af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som en arbejdsulykke.

Hvis der er tale om en psykisk skade opstået over en længere periode på grund af en ekstraordinær psykisk belastning, skal sagen behandles som en erhvervssygdom. Psykiske arbejdsskader kan være vanskelige at få anerkendt som erhvervssygdomme, da der stilles krav om en helt ekstraordinær psykisk arbejdsbelastning.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afgør, om en psykisk arbejdsskade kan anerkendes og berettige til erstatning.

Hvis man mener, at man har været udsat for et dårligt arbejdsmiljø, der har medført en skade (oftest psykisk skade), skal forholdet anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Man skal dog være opmærksom på, at der stilles ganske store krav til omfanget af den psykiske belastning, der skal have været til stede for at udløse en psykisk arbejdsskade.

Man kan ikke på forhånd sige, hvor lang tid det tager at køre en arbejdsskadesag. Behandlingen af arbejdsskadesagen er som udgangspunkt først afsluttet, når det varige mén kan fastsættes, og når erhvervsevnetabet er endeligt opgjort.

En arbejdsskadesag kan derfor tage lang tid, og dette skyldes oftest, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring må afvente afslutningen af det endelige behandlingsforløb, inden méngraden kan fastsættes.

Derudover skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afvente den endelige kommunale afklaring, inden erhvervsevnetabet kan vurderes. Da kommunerne ofte gennemfører meget langvarige afklaringsforløb, kan dette medføre, at arbejdsskadesagen ikke kan afsluttes hurtigt.

Hvis du er blevet fyret efter en arbejdsskade, skal du orientere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring herom, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter tage stilling til, om du har krav på en midlertidig og/eller endelig erhvervsevnetabserstatning. Erhvervsevnetabserstatning tilkendes som følge af det økonomiske tab (mistet indtægt).