Er du blevet ramt af en arbejdsskade, kan du være berettiget til erstatning! En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet.
Få en gratis vurdering af din arbejdsskadesag her: https://storetorv-erstatningsadvokater.dk/gratis-vurdering/

Hvad er en arbejdsskade?

Er du blevet ramt af en arbejdsskade, kan du være berettiget til arbejdsskadeerstatning!

En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har udført frivilligt arbejde i fx foreninger eller for venner, kan du også være berettiget til erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven.

Arbejdsskader kan opdeles i to grupper:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en pludselig opstået hændelse, hvorimod en erhvervssygdom er sygdom opstået over en længere periode som følge af arbejdsrelaterede forhold.

Arbejdsskadesager behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og fristen for anmeldelse af arbejdsskader er 1 år (i sjældne tilfælde er der dog mulighed for dispensation). Det er derfor vigtigt, at arbejdsskaden anmeldes hurtigst muligt til arbejdsgiver, læge eller tandlæge.

Du bedes venligst acceptere alle cookies for at se denne video.

Følgende forhold skal afklares i forbindelse med en arbejdsskade:

  • Helbredsudgifter
  • Varigt mén
  • Nedsat erhvervsevne
  • Forsørgertabserstatning (ved tab af ægtefælle)
  • Arbejdsgiveransvar og differencekrav (svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, dækning af advokatomkostninger m.m.).

Det vil ofte være relevant at inddrage Arbejdstilsynet for at få klarlagt, om en anden part er erstatningsansvarlig for arbejdsskaden.

Beregning af arbejdsskadeerstatning

Det afgørende ved beregning af arbejdsskadeerstatning er din méngrad efter arbejdsskaden.

Din méngrad skal være mindst 5% før Arbejdsskadesikringsloven giver godtgørelse for varigt mén. Godtgørelsen følger en fast takst pr méngrad, og er ikke indkomstbestemt.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der afgør om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Efter arbejdsskadereglerne har man dog ikke ret til f.eks. godtgørelse for svie og smerte eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Disse erstatningskrav kan imidlertidig dækkes efter Erstatningsansvarsloven, men det er en forudsætning, at der er en ansvarlig skadevolder, hvilket langtfra altid er tilfældet i arbejdsskadessager. Hvis du f.eks. er involveret i en trafikulykke i arbejdstiden vil du som udgangspunkt vil være omfattet af begge disse regelsæt.

Reglerne på området for arbejdsskader er meget komplicerede, hvorfor det anbefales at få specialisthjælp hurtigst muligt.

Vi har meget stor erfaring med arbejdsskader og kender alt til udfordringerne med at opnå erstatning. Vi kan hjælpe dig – og jo hurtigere vi kommer på sagen, jo bedre er dine chancer for at få erstatning.

Få en gratis vurdering af din sag her

Læs også vores gode råd i forbindelse med arbejdsskader her