Erstatning ved svie og smerte

Hvad er svie og smerte?

“Svie og smerte” refererer til godtgørelse der kan tildeles en person som følge af fysisk eller følelsesmæssig lidelse, som følge af en skade eller en krænkelse. Dette begreb indgår ofte i erstatningsretssager, hvor en person søger kompensation for de skader, de har lidt.

Når man taler om erstatning og kompensation i juridisk sammenhæng, søger en person normalt at få dækning for både de direkte økonomiske omkostninger ved skaden (såsom medicinske regninger og tabt arbejdsfortjeneste) samt ikke-økonomiske omkostninger, herunder svie og smerte.

Svie og smerte er omfattet af erstatningsansvarsloven, og erstatning for dette kan kun kræves i tilfælde, hvor en anden part er ansvarlig for din ulykke. Det indebærer også, at retten til svie og smerte ikke automatisk opstår, hvis du er sygemeldt på grund af en arbejdsulykke. For at være berettiget kræves det, at arbejdsgiveren er ansvarlig for ulykken i overensstemmelse med erstatningsansvarsloven.

Hvad er taksten for svie og smerte i 2023?

Svie og smerte er fastlagt til en takst på 230 kr. som er skattefrie (2024), og denne takst justeres årligt. Den maksimale udbetaling er sat til 88.500 kroner, svarende til cirka 383 sygedage..

For at en godtgørelse for svie og smerte, som du finder i erstatningsansvarslovens § 3, skal der være opfyldt en række betingelser. For at være berettiget til denne erstatning er det nødvendigt, at der eksisterer et ansvarsgrundlag, og der skal være en klar årsagssammenhæng mellem skaderne og de påførte gener.

Er jeg berettiget til erstatning?

Som udgangspunkt er man berettiget til godtgørelse for svie og smerte, når man er sygemeldt og evt. undergivet lægefaglig behandling.

I denne sammenhæng defineres “syg” som værende sygemeldt fra arbejdet. Hvis du ikke havde arbejde på skadestidspunktet, har du ret til svie og smerte, hvis du ville have været syg, såfremt du havde haft et arbejde. Dette gælder for eksempel arbejdsløse, pensionister, studerende, osv.

Hvor længe er jeg berettiget til erstatning?

Du har ret til godtgørelse for svie og smerte i perioden fra ulykken og indtil du genoptager arbejdet, dette gælder også, hvis du arbejder på nedsat tid, eller har været sygemeldt i omkring 383 dage. 

Kan man få erstatning for svie og smerte som pensionist?

Hvis man er uden for arbejdsmarkedet og dermed ikke sygemeldt på traditionel vis, f.eks. som pensionist, studerende, barn mv., vil man fokusere på den periode, hvor man modtager behandling for sine skader, og hvornår man kan genoptage sine normale aktiviteter.

Det er vigtigt at have lægelig dokumentation for sygeperioden. Man bør derfor altid konsultere en læge, så sygemeldingen og behandlingen bliver journalført.