Erstatning ved tabt erhvervsevne

Hvad er tabt erhvervsevne?

Erhvervsevnetab betyder, at du fremover ikke kan tjene det samme som før skaden. Derfor kan du være berettiget til erstatning for tabet af din erhvervsevne. Der skal være tale om en varig indtægtsnedgang på mindst 15 %, før du er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Hvornår kan man søge om tab af erhvervsevne?

Du har mulighed for at ansøge om erstatning for nedsat arbejdsevne, hvis du ikke kan vende tilbage til din tidligere beskæftigelse efter en specifik ulykke, hvilket resulterer i, at din indtjeningsevne ikke er den samme som før skaden. 

Dette gælder også, hvis ulykken medfører, at du er nødt til at arbejde på reduceret tid. Disse regler finder anvendelse ved arbejdsskader eller ulykker samt i tilfælde, hvor der kan gøres ansvar gældende, såsom over for modpartens ansvarsforsikring efter en trafikulykke.

Hvornår kan man få erstatning?

Normalt kan du få evalueret og tilkendt kompensation for tab af arbejdsevne, når din evne til at arbejde er afklaret på kommunalt niveau. Dette vil eksempelvis gælde, når kommunen vurderer, at din arbejdsevne er reduceret i sådan en grad, at du bliver tildelt fleksjob eller førtidspension

Hvem vurderer tab af erhvervsevne?

Det varierer afhængigt af skadens karakter. I sager om arbejdsskader er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der vurderer tabet. I sager om patientskader håndteres det af Patienterstatningen, mens det i voldssager er Erstatningsnævnet, der dog ofte anmoder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen om assistance til vurderingen.

Hvordan måles tab af erhvervsevne?

Som udgangspunkt vurderes dit tab i forhold til din tidligere indtægt, medmindre der er særlige forhold, der spiller ind. Et eksempel på et sådant særligt forhold kan være, hvis du var under uddannelse eller havde en midlertidig nedgang i indtægt af andre årsager inden skaden

Beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Ved fastsættelsen af erstatning for erhvervsevnetab laver man en beregning på baggrund af din årsløn i året før skaden. Årslønnen ganges med den procentuelle reduktion i arbejdsevnen (hvor der er et minimum på 15%), og resultatet ganges derefter med en kapitalfaktor på 10. Din erstatning for nedsat arbejdsevne mindskes med 1% for hvert år, du var ældre end 29 år ved tidspunktet for skaden, og

Eksempel på beregning

Hvis din årsløn er 425.000 kr og du efter skaden nu har en indtægt på 250.000 vil udregningen se således ud:

(400.000 – 250.000) * 100 / 400.000 = 37.5 pct. erhvervsevnetab

For at finde den endelige sum i kr laves følgende udregning

400.000 * 10 * 37.5 pct.  = 1.500.000 kr

Som beskrevet ovenfor skal der fratrækkes en evt. Aldersreduktion. Den endelige erstatning for nedsat arbejdsevne udbetales som et engangsbeløb og er skattefri.

Hvorfor skal kontakte Store Torv Erstatningsadvokater? 

Hos Store Torv Erstatningsadvokater er vi specialiserede i erstatningsager som bl.a erstatning ved tab af erhvervsevne