Medhold i ankenævnet for forsikring – ulykke var ikke fremkaldt ved grov uagtsomhed

Medhold i ankenævnet for forsikring – ulykke var ikke fremkaldt ved grov uagtsomhed

Skadelidte kontaktede os efter at have modtaget afslag på erstatning fra sin ulykkesforsikring, som mente, at skadelidte ved grov uagtsomhed havde fremkaldt ulykken.

Selskabet påstod, at skadelidte havde forvoldt skaden ved grov uagtsomhed, da skadelidte kravlede op på en ca. 3,9 meter lang stige, som ikke var sikret mod udskridning, og uden at skadelidte havde iagttaget andre former for sikkerhedsforanstaltninger.

Det fremgik imidlertid af sagens akter, at stigen ingen synlige fejl eller mangler havde, at den var opstillet forsvarligt på stabilt underlag, og at flere andre personer i øvrigt havde benyttet stigen som adgangsvej til taget.

Efter de almindelige forsikringsretlige principper er det forsikringsselskabet, der skal bevise, at skadelidte har fremkaldt ulykken ved grov uagtsomhed. Det havde forsikringsselskabet efter vores opfattelse ikke bevist i nærværende sag, og vi indbragte derfor sagen for Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring har i dag afsagt kendelse og givet os medhold i, at forsikringsselskabet ikke har løftet bevisbyrden for grov uagtsomhed, herunder at skadelidtes anvendelse af stigen i den konkrete situation indebar en indlysende fare for den indtrådte ulykke.

Er du i tvivl om du har fået en rigtig afgørelse i din sag? Kontakt os gratis på tlf. 86130144 eller udfyld kontaktformular på denne side. Vi kontakter dig herefter og vurderer gratis din sag.

Søg