Efter en ulykke/skade sidder man ofte med mange ubesvarede spørgsmål samt tvivl om, hvordan man kommer videre.

Uanset hvilken type skade, der er tale om, er det vigtigt at få skaden anmeldt de rigtige steder og få skaffet dokumentation for alle krav fra starten. På den måde sikrer du, at du senere kan få den korrekte erstatning.

Erstatning eller godtgørelse for varigt mén fastsættes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Med ménberegneren kan du beregne, hvor stor en godtgørelse for varigt mén en bestemt skade kan give.

Få svar på flere spørgsmål om méngrad her på siden i svarene herunder.

Vi har herunder samlet svar på en række spørgsmål omkring méngrad, tab af erhvervsevne og erstatning.

Kontakt os, hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål.

Kontakt os

I arbejdsskadesager er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der fastsætter erhvervsevnetabets størrelse. Hvis erhvervsevnetabet skyldes en trafikulykke, vil ansvarsforsikringsselskabet ofte selv fastsætte erhvervsevnetabet eller anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en vejledende udtalelse herom til brug for selskabets vurdering.

Det er vigtigt, at man kontakter en advokat med speciale i personskadeerstatning for at få vurderet, om erhvervsevnetabet er fastsat korrekt.

Man skal således ikke acceptere, at sagen afsluttes, før man har fået sagen vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning, da sagen sjældent kan genoptages igen.

Erstatning for det fysiske/helbredsmæssige varige mén kaldes méngodtgørelse eller ménerstatning. Størrelsen af méngodtgørelsen/ménerstatningen afhænger af, om der er tale om betaling for varigt mén fra et arbejdsskadeforsikringsselskab, et ansvarsforsikringsselskab eller en ulykkesforsikring.

  • Ved ulykkesforsikringer er forsikringssummen fastsat i aftalen/policen
  • Ved udbetalinger fra arbejdsskadeforsikringer eller ansvarsforsikringer er forsikringssummen fastsat i loven
  • Nogle erstatningsudbetalinger bliver reduceret på grund af den skadelidtes alder på skadestidspunktet

Man kan få erstatning eller godtgørelse for varigt mén, når det er muligt at vurdere, at der er varige helbredsmæssige følger efter en personskade. Godtgørelsens størrelse afhænger af, hvor omfattende personskadens følger er, og hvor stor en forsikringssum godtgørelsen skal beregnes ud fra. Godtgørelse for et varigt mén på 10 % kan således variere meget alt afhængigt af, om der er tale om udbetaling fra en ulykkesforsikring, en arbejdsskade eller en trafikulykke.

Erstatningsberegningen afhænger også af den skadelidtes alder på skadestidspunktet.

Méngraden fastsættes ud fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel. Du kan se Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel på følgende hjemmeside; www.AES.dk.

Méngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning. Méngraden siger således intet om den skadelidtes evne til at arbejde. Méngraden tager heller ikke højde for, om den skadelidte har mistet sit job og dermed har et stort økonomisk tab.

Erstatningen (eller godtgørelsen) for varigt mén fastsættes som en procentdel af den forsikringssum, méngraden skal betales ud fra.

I 2019 er taksten kr. 8.985 pr. méngrad i arbejdsskadesager og ansvarssager. Får man vurderet méngraden til 10 % efter en trafikulykke, vil det betyde kr. 89.850 i godtgørelse/erstatning. Herfra trækkes et eventuelt aldersfradrag.

Ved egne ulykkesforsikringer beregnes erstatningen for varigt mén ud fra den forsikringssum, der er aftalt med forsikringsselskabet ved forsikringens tegning og som var gældende på skadestidspunktet.

Om beregning af erhvervsevnetabserstatning henvises til spørgsmålet nedenfor.

Når det – efter endt afklaring/arbejdsprøvning/øvrige arbejdsafklarende foranstaltninger – står klart, at man ikke bliver i stand til at kunne tjene det samme som forud for ulykken, skal erhvervsevnetabet vurderes og erhvervsevnetabserstatningen beregnes.

Retten til erhvervsevnetabserstatning foreligger kun, såfremt der er tale om en arbejdsskade eller en ulykke, hvor der er en ansvarlig skadevolder, herunder eksempelvis en trafikulykke, en voldssag eller en patientskadesag.

Erstatningen for tab af erhvervsevne fra ansvarsforsikringer beregnes som udgangspunkt ud fra årslønnen i året forud for skaden ganget med kapitalfaktor 10, ganget med den endelige erhvervsevnetabsprocent. Formularen ser sådan ud;

Årsløn x kapitalfaktor 10 x (X) %

Der foretages fradrag i erstatningen, hvis den skadelidte var mere end 29 år på skadestidspunktet.

Du bør aldrig afslutte en sag om erhvervsevnetabserstatning uden at have fået sagen gennemgået og vurderet af en advokat med speciale i personskadeerstatning.